การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 youtube ico
     
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- หนังสือเชิญประชุม
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  - รายงานประจำปี 2561
  - ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  - ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
  - ข้อมูลกรรมการอิสระเพิ้อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะ  
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  - แผนที่สถานที่ประชุม
  - ส่งคำถามออนไลน์ถึงคณะกรรมการ  

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.