ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2562

26 พ.ย. ุ62   กำหนดวันร่วมกิจกรรม SET Opportunity day วันที่ 19 ธ.ค. ระหว่างเวลา  14:10 - 15:10 น.  
07 พ.ย. 62   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
07 พ.ย. 62   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
07 พ.ย. 62   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
16 ต.ค. 62   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
8 ส.ค. 62   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
8 ส.ค. 62   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
8 ส.ค. 62   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
8 ส.ค. 62   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
9 พ.ค. 62   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
9 พ.ค. 62   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
9 พ.ค. 62   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
25 เม.ย. 62   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 62   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 ก.พ. 62   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ. 62   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 ก.พ. 62   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
13 ก.พ. 62   แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผล

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.