ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2561

9 พ.ย. 61   บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PT) ขอเรียนเชิญร่วมงาน Company visit เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2561 และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราห์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นี้ ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ขั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/zIzt1foWJp5Lz9D32    
8 พ.ย. 61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
8 พ.ย. 61   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
8 พ.ย. 61   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
16 ต.ค. 61   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
9 ส.ค. 61   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
9 ส.ค. 61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
9 ส.ค. 61   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
8 ส.ค. 61   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 61   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
11 พ.ค. 61   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พ.ค. 61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 61   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ
8 พ.ค. 61   แจ้งกรรมการลาออก
8 พ.ค. 61   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
8 พ.ค. 61   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
8 พ.ค. 61   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 เม.ย. 61   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
26 เม.ย. 61   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 61   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 ก.พ. 61   งบการเงินรายปี 2560
27 ก.พ. 61   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 ก.พ. 61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 61   แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล
15 ก.พ. 61   แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของบริษัท

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.