ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2554

10 พ.ย. 54   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
10 พ.ย. 54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 54   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 30 กันยายน 2554
10 พ.ย. 54   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
31 ต.ค. 54   SEC News : สรุปแบบ 246 2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2554
13 ต.ค. 54   แจ้งวันหยุดประจำปี 2555
8 ส.ค. 54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
8 ส.ค. 54   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน)แตกต่างจากงวดเดียวกันเกินกว่า 20%
8 ส.ค. 54   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
4 ส.ค. 54   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20 ก.ค. 54   ชี้แจงกรณีข่าวในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น
7 ก.ค. 54   แจ้งการจ่ายเงินปันผบบริษัทย่อย
6 ก.ค. 54   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม)
6 ก.ค. 54   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
13 พ.ค. 54   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
11 พ.ค. 54   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
11 พ.ค. 54   หนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการลาออก
22 เม.ย. 54   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
18 มี.ค. 54   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 54   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2553
23 ก.พ. 54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 54   งบการเงินรายปี 2553
22 ก.พ. 54   กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด(แก้ไข ข้อ 7. วาระที่ 4)
21 ก.พ. 54   กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.