ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2555

12 พ.ย. 55   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555  
12 พ.ย. 55   สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2555  
12 พ.ย. 55   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  
9 พ.ย. 55   แจ้งวันหยุดประจำปี 2556  
1 ต.ค. 55   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
14 ส.ค. 55   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555  
14 ส.ค. 55   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  
6 ก.ค. 55   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย  
15 พ.ค. 55   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
15 พ.ค. 55   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 มีนาคม 2555  
15 พ.ค. 55   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555  
10 พ.ค. 55   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
27 เม.ย. 55   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555, จ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการบริษัท  
26 มี.ค. 55   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัท  
22 ก.พ. 55   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  
22 ก.พ. 55   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2554  
22 ก.พ. 55   งบการเงินรายปี 2554  
17 ก.พ. 55   มติคณะกรรมการบริษัท:กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555, จ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการใหม่  
13 ม.ค. 55   แจ้งการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.