ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2560

10/11/2560   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
10/11/2560   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10/11/2560   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10/11/2560   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
11 ส.ค. 60    งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
11 ส.ค. 60    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 60    คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 60    การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18 พ.ค. 60   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
9 พ.ค. 60   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
5 พ.ค. 60   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
5 พ.ค. 60   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
5 พ.ค. 60   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
26 เม.ย. 60   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 มี.ค. 60   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 60   งบการเงินรายปี 2559
23 ก.พ. 60   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 60   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
16 ก.พ. 60   แบบรายงานการเพิ่มทุน
16 ก.พ. 60   แจ้งมติลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.