เกี่ยวกับบริษัท

นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นโยบายการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี พนักงานพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ รวมทั้งกับผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน และ/หรือญาติสนิท รวมตลอดถึงการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มฯ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มฯ

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

1.  พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงาน ขายหรือซื้อสินค้า/บริการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินกับกลุ่มฯให้กู้เงินหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มฯ ในเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มฯ เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร
2.  พนักงานไปลงทุน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการในกิจการของลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการของบริษัทนอกกลุ่มฯ หรือบริษัทคู่แข่งของกลุ่มฯ
3.  พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า นายหน้า/ ตัวแทนผู้รับเหมา/บริการ หรือบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ
4.  พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานทำการค้าแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มฯ 

“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็น สิ่งสำคัญยิ่งในผลสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย

1.  ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับลูกค้าได้ครบถ้วนและตรงตามเวลา
2.  สร้างระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับอุตสาหกรรม จนถึงสู่มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย
3.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มฯ ในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิด
4.  กระตุ้นเตือนและจูงใจให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
5.  จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับกลุ่มฯ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ กลุ่มฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้แทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้า/บริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานของกลุ่มฯ ได้รับผลกำไรอย่างเป็นธรรมและสามารถเติบโตไปร่วมกัน

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด ในสถานที่ทำงานของกลุ่มฯ เป็นเรื่องที่ห้ามโดยเด็ดขาดและเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย กลุ่มฯ จะให้ความร ่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่

1. ถ้าพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่สังกัด ( “บริษัทฯ” ) และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย
2. พนักงานที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อให้พ้นจากการเสพติดสิ่งดังกล่าว หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะไม่ถูกปลดออกจากงานเนื่องจากการขอดังกล่าว ในกรณีที่พนักงานผู้ที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดปฏิเสธไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือไม่เข้ารับการรักษา หรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในมาตรฐานการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม คำร้องขอรับการรักษาพยาบาล หรือเข้าโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นในการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พนักงานผู้เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือพบว่ามีการใช้สารเสพติด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนทั่วไป หรือของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ อาจทำการตรวจค้นยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนก็ได้
5. บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปหาแพทย์หรือส่งแพทย์เข้าที่ทำงานเพื่อทำการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานนั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด
6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกายทุกคนก่อนรับเข้าทำงาน

นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใดๆ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ

นโยบายการให้ความเสมอภาค

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้มีความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กลุ่มฯ ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ ความเชื่อถือในศาสนา กลุ่มฯ จะจัดให้มีความเสมอภาคในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมทั้งการประกาศรับสมัครงาน การจ้าง การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และการเลือกเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน

นอกจากนั้นกลุ่มฯ ยังให้ความเสมอภาคต่อคู่ค้า ลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อ โดยให้ความเสมอภาคเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา และเป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่พนักงานของกลุ่มฯ จะต้องศึกษาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่กลุ่มฯ เข้าไปทำธุรกิจด้วย

นโยบายเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 

  • บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ล่วงเกินหรือล่วงละเมิดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
  • บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
  • บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
  • บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
  • บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

นโยบายความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความร่วมมือของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยได้กำหนดนโยบายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นสำหรับเป็นแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
3. จัดให้มีคณะกรรมการดูแลในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
4. ผลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการทำงาน ประจำปี

นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและงานเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เป็นเงินสดกับผู้ทำธุรกิจ กับกลุ่มฯ เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจกับกลุ่มฯ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุ่มฯ ห้ามโดยเด็ดขาดในการให้หรือรับของขวัญที่เกินมูลค่าที่เหมาะสมเป็นรูปของค่านายหน้า เงินกู้ยืม ส่วนแบ่งกำไรในหุ้น หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง ควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. ต้องเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส
3. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มฯ ในเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้น กรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายจากกลุ่มฯ ให้ไปเป็นกรรมการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของพนักงานผู้นั้น

กรณีที่พนักงานไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นโดยกลุ่มฯ ไม่ได้มอบหมาย พนักงานมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้บริษัทที่สังกัดทราบ

นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีนโยบายห้ามมิให้พนักงานของกลุ่มฯ เปิดเผยหรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวกับข่าวสาร สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่เป็นความลับของกลุ่มฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่พนักงานทำงานกับกลุ่มฯ ถือว่าเป็นสิทธิและทรัพย์สินของกลุ่มฯ พนักงานจะนำไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ไม่ได้

นอกจากนี้ เป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์

  • ข้อมูลหมายรวมถึงข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสียง ฯลฯ
  • ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์การคำนวณที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การทำลายข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblowing)

ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือนโยบายสำหรับผู่ส่งมอบสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนมาที่

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-whistle-blowing-th

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.