เกี่ยวกับบริษัท

 

ชื่อบริษัท:   บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ:   PT
ประเภทธุรกิจ :  

ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:  

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์:   0-2301-1585
 โทรสาร:
  0-2301-1020
 เว็บไซต์:   www.premier-technology.co.th
ราคาพาร์ (หุ้นสามัญ):   1.00 Baht
ทุนจดทะเบียน:   283,888,942.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:   283,888,942.00 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม:   ฟอร์ม 56-1

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.