ผลิตภัณฑ์ / บริการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลักโดยลงทุนใน บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Products)

  • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)
  • ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)
  • ซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (System and Data Management Software)
  • ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบงานธุรกิจและซอฟต์แวร์การบริหารองค์กร (Application Software)

กลุ่มการบริการ (Services)

  • การบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศรายปี (Annual Maintenance Services)
  • การบริการวางระบบ  การฝึกอบรม  และให้คำปรึกษา (Training and Consulting Services)
  • การบริการด้านเอาต์ซอร์ส (Outsourcing Services)
  • การบริการอื่นๆ (Other Services)

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.