ร้อยพลังสร้างสังคมดี

ด้วยปัญหาสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและซับซ้อน การใช้ความเชี่ยวชาญจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ให้กับสังคมได้มากเพียงพอ จำเป็นต้องมีการขยายผล สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้กับสังคม

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงได้ผสานแนวคิดการพัฒนาสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมดี เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

  1. การใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมแก้ปัญหาทางสังคม 
  2. การขยายผลความร่วมมือ ยกระดับห่วงโซ่คุณค่า กับคู่ค้า ลูกค้า และร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาสังคมและสร้างผลทระทบเชิงบวกให้กับสังคมในวงกว้าง 
  3. การสนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทรัพยากรมนุษย์ ช่องทาง/กลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม ผ่านโครงการร้อยพลังสร้างคมดี แพลตฟอร์มสาธารณประโยชน์ ที่มีเป้าหมายเพื่อ เป็นเครื่องมือขยายผลการสร้างสังคมที่ "เท่าเทียม" และ "ยั่งยืน" เพื่อสร้างความร่วมมือกับโครงการทางสังคมในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านเด็กและเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่หลากหลาย และขยายผลการมีส่วนร่วมกับคนจำนวนมาก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขนาดใหญ่ ในระดับที่องค์กรเพียงองค์กรเดียวไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง เพื่อเป้าหมาย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ที่แท้จริง 

ร้อยพลังสร้างสังคมดี th

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.