เกี่ยวกับบริษัท

แนวปฏิบัติกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เพราะความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน  ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”  สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา จึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ใช้ความแนวฏิบัตินี้การดำเนินธุรกิจของ 6 สายธุรกิจ อันได้แก่

 • สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม
 • สายธุรกิจสารสนเทศ
 • สายธุรกิจการเงิน บริการรถเช่า และรถโดยสาร
 • สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
 • สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

ธุรกิจของเรามิได้คำนึงถึงเพียงประโยชน์ทางธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯจะได้รับ แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคม ชุมชน รวมทั้งพนักงานจะได้รับร่วมกันอันนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ในกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรามีคุณค่าหลัก 5 ประการเป็นแนวทาง อันประกอบด้วย

 1. คุณภาพ (Quality) “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน”
 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) “ใช้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
 3. ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) “ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน”
 4. ผสานความรู้ (Collaboration) “ผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง”
 5. คุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) “ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทยที่ดีงาม

ซึ่งแนวฏิบัติและคุณค่าหลักนี้จะนำพาให้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กรและพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกันให้เป็นจริง


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.