ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2559

23 ธ.ค. 59   แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการปรับโครงสร้างการบริหาร
11 พ.ย. 59   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 
11 พ.ย. 59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
15 ส.ค. 59   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
 
15 ส.ค. 59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 ส.ค. 59   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
17 พ.ค. 59   แจ้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 13 พ.ค. 59   งบการเงินไตรมาสที่ 1 
13 พ.ค. 59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 
 13 พ.ค. 59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 
15 มี.ค. 59   แถลงผลประกอบการปี 2558 ในงาน SET Opportunity Day (Presentation)
25 ก.พ. 59   งบการเงินรายปี 2558
25 ก.พ. 59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 59   แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.