เกี่ยวกับบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท      
  นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
  น.ส.วรรณา คลศรีชัย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
  นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ
    นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
  ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ      
  นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ
  นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ดร.ภิรมย์ แจ่มใส  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นางศุภศรี สุธนฐาน  กรรมการตรวจสอบ
  นายสุรพล สร้างสมวงษ์  กรรมการตรวจสอบ
                 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง
  นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง  
  นาย สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ
  นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมการ
       
เลขานุการบริษัท
  นางสาวกุลธิดา วีระถาวร  
       
งานตรวจสอบภายใน
  นายธีรเดช ศรีทองพิมพ์          
       
ผังโครงสร้างองค์กร บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 
Organization Chart
 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 
The Company and its subsidiaries structure

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.