ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2565

30 พ.ย. 65   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
10 พ.ย. 65   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10 พ.ย. 65   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 65   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 65   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 65   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 65   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 65   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 พ.ค. 65   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11 พ.ค. 65   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 65   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 65   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 เม.ย. 65   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 65   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 ก.พ. 65   งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 65   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 65   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
14 ก.พ. 65   แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล และแจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.