นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

 - แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
- VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
   
- หนังสือเชิญประชุม
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  - รายงานประจำปี 2554
  - ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  - ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะ  
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  - ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  - ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - แผนที่สถานที่ประชุม
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.