ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2553

8 พ.ย. 53   ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20  
8 พ.ย. 53   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)   
8 พ.ย. 53   งบการเงินไตรมาสที่ 3/25533  
10 ส.ค. 53   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2553  
9 ส.ค. 53   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน)เกินกว่า 20% Q2/2010  
9 ส.ค. 53   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)  
6 ส.ค. 53   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010  
11 พ.ค. 53   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) แตกต่างเกินกว่า 20 %  
11 พ.ค. 53   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)  
11 พ.ค. 53   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010  
7 พ.ค. 53   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
26 เม.ย. 53   แจ้งมติที่ประชุม AGM 2553 (เพิ่มเติม)  
23 เม.ย. 53   แจ้งมติ AGM 2553 และจ่ายเงินปันผล  
2 เม.ย. 53   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553   
3 มี.ค. 53   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น  
18 ก.พ. 53   แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้น  

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.