ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2563

15 ธ.ค. 63   บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน และได้รับรางวัลดีเด่น  Company Performance Awards 2020
26 พ.ย. 63   บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขา “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม
24 พ.ย. 63   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
04 พ.ย. 63   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
04 พ.ย. 63   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04 พ.ย. 63   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 63   แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
06 ส.ค. 63   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06 ส.ค. 63   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 63   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
05 ส.ค. 63   รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายหะริน อุปรา แจ้งมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง
05 ส.ค. 63   แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
05 ส.ค. 63   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22 ก.ค. 63   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 ก.ค. 63   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 มิ.ย. 63   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล
13 พ.ค. ุ63   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พ.ค. ุ63   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พ.ค. ุ63   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. ุ63   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
02 เม.ย. ุ63   แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02 เม.ย. ุ63   การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 มี.ค. 63   การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 ก.พ. ุ63   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
13 ก.พ. ุ63   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
13 ก.พ. ุ63   งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ก.พ. ุ63   แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผล  

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.