เกี่ยวกับบริษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าในการคัดเลือกคู่ค้า และเพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุ่ม ตลอดจนมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

นิยาม

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ และผู้ให้บริการแก่บริษัท บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Moral and Integrity)

คุณธรรมและจริยธรรม

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ด้วยหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

พนักงานของคู่ค้าพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตน และหรือญาติสนิท

การแข่งขันที่เป็นธรรม
ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาความลับ
ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลความลับ ข้อมูลภายในของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา ตลอดจนวางรูปแบบและกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และของผู้อื่น ระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)

 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ การล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
 • ให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย และความคิดเห็นทางการเมือง
 • กำหนดมาตรการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้
 • การเลิกจ้างต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน ไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
 • ไม่ให้พนักงานทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)

 • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

สิ่งแวดล้อม (Environment)

 • ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ หรือมีการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
 • มีการบริหารจัดการมลภาวะจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblowing)

ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือนโยบายสำหรับผู่ส่งมอบสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-whistle-blowing-th

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.