ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2557

25 พ.ย. 57   ประกาศวันหยุดประจำปั 2558
7 พ.ย. 57   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
7 พ.ย. 57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
7 พ.ย. 57   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45 3)
8 ต.ค. 57   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
19 ส.ค. 57   แถลงผลประกอบการครึ่งปี 2557 ในงาน SET Opportunity Day (Presentation)
7 ส.ค. 57   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
7 ส.ค. 57   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45 3)
14 พ.ค. 57   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14 พ.ค. 57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พ.ค. 57   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45 3)
7 พ.ค. 57   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 เม.ย. 57   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 ก.พ. 57   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
24 ก.พ. 57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
24 ก.พ. 57   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45 3)
19 ก.พ. 57   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท : การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.