ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2556

19 ธ.ค. 56   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
11 พ.ย. 56   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
11 พ.ย. 56   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 56   แจ้งวันหยุดประจำปี 2557
15 ส.ค. 56   PT ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  
   
 VDO link Presentation
 
9 ส.ค. 56   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
9 ส.ค. 56   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
9 ส.ค. 56   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 30 มิถุนายน 2556
7 ส.ค. 56   การอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่ในบริษัทร่วมและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2 ส.ค. 56   แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการบริษัท
13 พ.ค. 56   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
13 พ.ค. 56   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 56   ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 มีนาคม 2556
8 พ.ค. 56   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
24 เม.ย. 56   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
21 มี.ค. 56   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
26 ก.พ. 56   งบการเงินรายปี 2555
25 ก.พ. 56   มติคณะกรรมการบริษัท:กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556, จ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.