ข่าวปี 2567

09 พ.ค. 67   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09 พ.ค. 67   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 67   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
03 พ.ค. 67   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 67   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20 มี.ค. 67   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 ก.พ. 67   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
15 ก.พ. 67   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
15 ก.พ. 67   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 67   งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.