ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2566

8 พ.ย. 66   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
8 พ.ย. 66   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
8 พ.ย. 66   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
5 ต.ค. 66   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า
9 ส.ค. 66   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
9 ส.ค. 66   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
9 ส.ค. 66   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15 พ.ค. 66   จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พ.ค. 66   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 66   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
10 พ.ค. 66   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 66   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 พ.ค. 66   แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
26 เม.ย. 66   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 66   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 ก.พ. 66   งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 66   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 66   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
15 ก.พ. 66   แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.