เกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเป็นมืออาชีพ
มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

พันธกิจ (Mission)

  • ขายสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  • นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
  • ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
  • ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.