นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
- VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
- หนังสือเชิญประชุม

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.