บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปี 2534 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2535 ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็น "บริษัทมหาชน จำกัด" ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยลงทุนในบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ "เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร" (Total Enterprise IT Solution Provider)

English